Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/03/2018 đến 01/04/2018

03/04/2018

bantinso94

so94

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam



Tags:
Tin liên quan