Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 01/8/2019 đến 01/9/2019

05/09/2019

Bantinso122

so122

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan