Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/10/2014 đến 02/11/2014

04/11/2014

bantinso13

so13

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan