Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat- 1 Từ 02/11/2018 đến 02/12/2018

05/12/2018

bantinso110

so110

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan