Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/9/2016 đến 02/10/2016

07/10/2016

bantinso58

so58

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan