Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 03/7/2014 đến 03/8/2014

04/08/2014

bantinso7
so7

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan