Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 03/8/2017 đến 03/9/2017

07/09/2017

bantinso80

So80

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan