Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/01/2018 đến 04/02/2018

06/02/2018

bantinso90

so90

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan