Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/04/2014 đến 04/05/2014

07/05/2014
 

bantinso1
so1

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan