Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 04/10/2018 đến 04/11/2018

14/11/2018

bantinso108

so108

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan