Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 04/12/2014 đến 04/01/2015

07/01/2015

bantinso17

so17

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan