Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 05/02/2017 đến 05/3/2017

08/03/2017

bantinso68

so68

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan