Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDsat-1 Từ 06/9/2019 đến 06/10/2019

10/10/2019

bantinso124

so124

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam



Tags:
Tin liên quan