Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 1/2/2015 đến 1/3/2015

04/03/2015

bantinso20

so20

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan