Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 1/5/2014 đến 1/6/2014

04/06/2014
 

bantinso3

so3

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan