Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 11/7/2019 đến 11/8/2019

19/08/2019

Bantinso121

so121

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan