Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 12/03/2015 đến 12/04/2015

14/04/2015

bantin23

so23

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam




Tags:
Tin liên quan