Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 14/11/2014 đến 14/12/2014

16/12/2014

bantinso16

so16

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan