Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 14/8/2014 đến 14/9/2014

18/09/2014

bantinso10

so10

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan