Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/5/2014 đến 15/6/2014

17/06/2014

bantinso4

so4

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan