Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/10/2014 đến 16/11/2014

18/11/2014

bantinso14

so14

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan