Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/8/2017 đến 17/9/2017

21/09/2017

bantinso81

so81

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan