Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 18/10/2018 đến 18/11/2018

21/11/2018

bantinso109

so109

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan