Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 18/8/2016 đến 18/9/2016

23/09/2016

bantinso57

so57

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 Tags:
Tin liên quan