Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 18/9/2015 đến 18/10/2015

19/10/2015

Bantin34

so34

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam



Tags:
Tin liên quan