Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 từ 19/7/2018 đến 19/8/2018

07/09/2018

bantinso103

so103

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan