Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/9/2014 đến 19/10/2014

23/10/2014

bantinso12

so12

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan