Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 20/12/2018 đến 20/01/2019

30/01/2019

bantinso113

so113

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan