Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSAT-1 từ 28/02/2015 đến 28/03/2015

31/03/2015

Bantin22

so22

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan