Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh Vnredsat-1 Từ 28/6/2019 đến 28/7/2019

01/08/2019

Bantinso120

so120

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan