Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 29/5/2014 đến 29/6/2014

01/07/2014

bantinso5

so5

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan