Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 30/10/2014 đến 30/11/2014

08/12/2014

bantinso15

so15

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan