Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 8/10/2020 đến 8/11/2020

17/11/2020

Bản tin số: 150/2020
Ngày: 11/11/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan