Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 05/05/2016 đến 05/06/2016

10/06/2016

Bản tin số: 50/2016
Ngày: 08/6/2016

bantin50

Thongke 2016 May 05 Jun 05

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan