Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 07/07/2016 đến 07/08/2016

10/08/2016

Bản tin số: 54/2016
Ngày: 10/8/2016

bantin54

Thongke 2016 Jul 07 Aug 07

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan