Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 10/3/2016 đến 10/4/2016

14/04/2016

Bản tin số: 46/2016
Ngày: 13/4/2016

bantin46

Thongke 2016 Mar 10 Apr 10

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan