Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 13/02/2016 đến 13/03/2016

16/03/2016

Bản tin số: 44/2016
Ngày: 16/03/2016

bantin44

Thongke 2016 Feb 13 Mar 13

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan