Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 14/01/2016 đến 14/02/2016

18/02/2016

Bản tin số: 42/2016
Ngày: 17/02/2016

bantin42

Thongke 2016 Jan 14 Feb 14

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan