Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 17/06/2016 đến 17/07/2016

19/07/2016

Bản tin số: 53/2016
Ngày: 20/7/2016

bantin53

Thongke 2016 Jun 17 Jul 17

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan