Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 17/12/2015 đến 17/01/2016

19/01/2016

Bản tin số: 40/2016
Ngày: 20/01/2016

bantinvnred40

Thongke 2015 Dec 17 2016 Jan 17

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan