Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 18/4/2014 đến 18/5/2014

21/05/2014

bantinso2.1

so2.1

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 

 

 Tags:
Tin liên quan