Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 19/05/2016 đến 19/06/2016

21/06/2016

Bản tin số: 51/2016
Ngày: 22/6/2016

bantin51
Thongke 2016 May 19 Jun 19

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan