Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 22/4/2016 đến 22/5/2016

26/05/2016

Bản tin số: 49/2016
Ngày: 25/5/2016

bantin49

Thongke 2016 Apr 22 May 22

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan