Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 23/03/2016 đến 23/04/2016

26/04/2016

Bản tin số: 47/2016
Ngày: 27/4/2016

bantin47

Thongke 2016 Mar 24 Apr 24

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan