Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 27/2/2016 đến 27/3/2016

29/03/2016

Bản tin số: 45/2016
Ngày: 30/03/2016

bantin45

Thongke 2016 Feb 27 Mar 27

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan