Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 28/01/2016 đến 28/02/2016

02/03/2016

Bản tin số: 43/2016
Ngày: 02/03/2016

bantin43

Thongke 2016 Jan 28 Feb 28

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan