Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 3/6/2016 đến 3/7/2016

11/07/2016

Bản tin số: 52/2016
Ngày: 06/7/2016

bantin52

Thongke 2016 Jun 03 Jul 03

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan