Bản tin tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 31/7/2014 đến 31/8/2014

03/09/2014

bantinso9
so9

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tags:
Tin liên quan