Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ ngày 8/4/2016 đến 8/5/2016

12/05/2016

Bản tin số: 48/2016
Ngày: 11/5/2016

bantin48

Thongke 2016 Apr 08 May 08

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan