Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ Từ 04/8/2016 đến 04/9/2016

12/09/2016
   

bantinso56

so56

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan